Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Copa

wtorek, 7 sierpnia 2018

Zniesienie współwłasności lokalu - składnika majątku spadkowego.

Znając skład i wartość majątku spadkowego (lokalu) Sąd decyduje o sposobie jego podziału (np. o przyznaniu jednemu z zainteresowanych, przy braku zgodnego żądania w tym zakresie). Bierze więc pod uwagę przede wszystkim: możliwości finansowe zainteresowanych w powiązaniu z wielkością posiadanych udziałów, ich potrzeby mieszkaniowe, aktualny stan posiadania i poniesione na mieszkanie nakłady na remonty czy też modernizację, a także wolę spadkodawcy. Następnie rozpatruje roszczenia zgłoszone do rozliczenia.

czwartek, 26 lipca 2018

Ustawowe i umowne prawo odstąpienia – umowa deweloperska

W relacjach prawnych dewelopera z kontrahentem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, ustanowienie jego odrębnej własności oraz przeniesienie własności, stwierdzona we właściwym trybie oczywista niezgodność z prawem decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę, która spowodowała niemożność wykonania umowy w terminie, nie wyłącza winy dewelopera skutkującej możliwością odstąpienia przez nabywcę lokalu od umowy na podstawie art. 492 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. oraz dochodzeniem roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na poczet ceny, a także roszczenia z tytułu kary umownej w związku z niewykonaniem umowy (art. 494 k.c.), jeśli przy dołożeniu należytej staranności mógł on tego rodzaju niezgodność wykryć przed zawarciem umowy. Na podstawie art. 474 k.c. deweloper ponosi odpowiedzialność za błędy projektanta budynku 

piątek, 29 czerwca 2018

Weksel in blanco jako środek służący ukrywaniu nieważnych zapisów umownych.

Weksel in blanco często obecnie służy jako narzędzie dla ukrycia nieważnych zapisów umownych (pożyczki). W procesie wekslowym umowy (stosunku podstawowego) okazywać nie trzeba. Jeśli „pożyczkobiorca” nie podniesie np. zarzutu nieważności stosunku podstawowego, wydany nakaz zapłaty uprawomocni się. Nieważność umowy pożyczki najczęściej wynika z umówienia sobie przez „pożyczkodawcę – lichwiarza”:

czwartek, 10 maja 2018

Dowód z dokumentu – po zmianach z września 2016 r.


Ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) do Kodeksu cywilnego został wprowadzony przepis art. 77 3 , zawierający definicję dokumentu. Zgodnie z powołanym przepisem, dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

wtorek, 10 kwietnia 2018

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 OrdPodU - np. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za styczeń 2012 r. uległoby przedawnieniu z końcem 2017 r.), chyba że:

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Okoliczności istotne dla oceny czy strony łączy stosunek pracy

Oceny, czy cechy charakterystyczne dla stosunku pracy mają charakter przeważający, należy dokonywać na podstawie wszelkich okoliczności sprawy, przede wszystkim takich jak:
- podporządkowanie typu pracowniczego (ścisłe albo autonomiczne), które ma charakter podstawowy, konstrukcyjny dla istnienia stosunku pracy;
- obowiązek osobistego wykonywania pracy, zakaz wyręczania się osobami trzecimi;
- bezwzględne obowiązywanie zasady odpłatności;
- pracowniczy obowiązek starannego działania, a nie osiągnięcia rezultatu, oraz obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzenia działalności;
- wola stron, w tym także wyrażona w nazwie, jaką strony nadały umowie (wobec nadużycia ekonomiczno-organizacyjnej przewagi pracodawcy odpada zasada swobody umów).

wtorek, 6 marca 2018

Wstrzymanie wykonalności wekslowego nakazu zapłaty.

W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu (art. 492 § 3  zd. 2 k.p.c.). Przytoczony przepis nie zawiera żadnych merytorycznych przesłanek wstrzymania wykonalności nakazu zapłaty z weksla. Przekonuje argumentacja, że podobieństwo przedmiotowej instytucji do instytucji zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego uzasadnia stosowanie w tym zakresie w drodze analogii legis przesłanek z art. 346 § 1 k.p.c. Z istoty postępowania nakazowego odpowiednie stosowanie cytowanego przepisu dotyczyć może tylko warunku wątpliwości co do zasadności zaskarżonego nakazu.

niedziela, 4 marca 2018

Poręczenie wekslowe

Poręczyciel zaciąga zobowiązanie w stosunku do wszystkich późniejszych wierzycieli, których roszczenia z weksla powstały po zobowiązaniu wekslowym zabezpieczonym tym poręczeniem (avalem). Ma na celu przysporzenie posiadaczowi weksla (wierzycielowi) dodatkowego zabezpieczenia zapłaty sumy wekslowej.

środa, 21 lutego 2018

Udostępnianie i usuwanie danych osobowych

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Przesłanki udostępnienia i odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz skarga na podjęte czynności (bezczynność) w tym zakresie

Najogólniej rzecz ujmując przesłanką udostępnienia informacji publicznej przez podmiot zobowiązany jest posiadanie^informacji publicznej. Podmiot ten: