niedziela, 20 maja 2018

Rozliczenie kosztów zastępstwa w sprawie z urzędu

Po zakończeniu sprawy z urzędu konieczne jest rozliczenie przyznanych kosztów zastępstwa procesowego. W przypadku przegranej sprawy następuje zasądzenie na rzecz radcy prawnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu od Skarbu Państwa (Sądu). W tym przypadku pełnomocnik z urzędu wystawia fakturę na właściwy Sąd, który dokonuje zapłaty. Natomiast w przypadku wygranej sprawy następuje zasądzenie na rzecz radcy prawnego kosztów zastępstwa procesowego od przeciwnika reprezentowanej strony. W tym przypadku obowiązek zapłaty obciąża przeciwnika procesowego Klienta, którego reprezentował pełnomocnik z urzędu. Jeśli nie dokona dobrowolnej zapłaty konieczne jest wszczęcie egzekucji i w razie jej bezskuteczności również koszty pokrywa Sąd. 

czwartek, 10 maja 2018

Dowód z dokumentu – po zmianach z września 2016 r.


Ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) do Kodeksu cywilnego został wprowadzony przepis art. 77 3 , zawierający definicję dokumentu. Zgodnie z powołanym przepisem, dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

wtorek, 10 kwietnia 2018

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 OrdPodU - np. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za styczeń 2012 r. uległoby przedawnieniu z końcem 2017 r.), chyba że:

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Okoliczności istotne dla oceny czy strony łączy stosunek pracy

Oceny, czy cechy charakterystyczne dla stosunku pracy mają charakter przeważający, należy dokonywać na podstawie wszelkich okoliczności sprawy, przede wszystkim takich jak:
- podporządkowanie typu pracowniczego (ścisłe albo autonomiczne), które ma charakter podstawowy, konstrukcyjny dla istnienia stosunku pracy;
- obowiązek osobistego wykonywania pracy, zakaz wyręczania się osobami trzecimi;
- bezwzględne obowiązywanie zasady odpłatności;
- pracowniczy obowiązek starannego działania, a nie osiągnięcia rezultatu, oraz obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzenia działalności;
- wola stron, w tym także wyrażona w nazwie, jaką strony nadały umowie (wobec nadużycia ekonomiczno-organizacyjnej przewagi pracodawcy odpada zasada swobody umów).

wtorek, 6 marca 2018

Wstrzymanie wykonalności wekslowego nakazu zapłaty.

W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu (art. 492 § 3  zd. 2 k.p.c.). Przytoczony przepis nie zawiera żadnych merytorycznych przesłanek wstrzymania wykonalności nakazu zapłaty z weksla. Przekonuje argumentacja, że podobieństwo przedmiotowej instytucji do instytucji zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego uzasadnia stosowanie w tym zakresie w drodze analogii legis przesłanek z art. 346 § 1 k.p.c. Z istoty postępowania nakazowego odpowiednie stosowanie cytowanego przepisu dotyczyć może tylko warunku wątpliwości co do zasadności zaskarżonego nakazu.

niedziela, 4 marca 2018

Poręczenie wekslowe

Poręczyciel zaciąga zobowiązanie w stosunku do wszystkich późniejszych wierzycieli, których roszczenia z weksla powstały po zobowiązaniu wekslowym zabezpieczonym tym poręczeniem (avalem). Ma na celu przysporzenie posiadaczowi weksla (wierzycielowi) dodatkowego zabezpieczenia zapłaty sumy wekslowej.

środa, 21 lutego 2018

Udostępnianie i usuwanie danych osobowych

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Przesłanki udostępnienia i odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz skarga na podjęte czynności (bezczynność) w tym zakresie

Najogólniej rzecz ujmując przesłanką udostępnienia informacji publicznej przez podmiot zobowiązany jest posiadanie^informacji publicznej. Podmiot ten: